Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunalt avlopp

Reningsverket i Kil behandlar avloppsvatten från 17 500 människor varje vecka. Nilsbys reningsverk tar emot avloppsvatten från 50 personer, medan Högbodas hanterar avloppsvatten från 400 personer.

Reningsverket i Kil har varit i drift sedan 1965. Inledningsvis var reningsverket utrustat för mekanisk och biologisk rening. Verket kompletterades med kemisk rening 1977.

Så här fungerar reningsverket i Kil

Avlägsna trasor, papper sand med mera

Det mekaniska steget består av rensgaller, sandfång samt flotation med efterföljande fettavskiljning. Syftet med den mekaniska reningen är att avlägsna trasor, papper, sand och liknande större partiklar.

Vattnet leds sedan vidare till biologisk kvävereduktion, där kväve samt biokemiskt oxiderbart material avskiljs i en serie luftade och icke luftade bassänger.

Ammoniumkväve omvandlas till nitrat

Det syre som tillförs genom luftningen används av mikroorganismer för att omvandla ammoniumkvävet i inkommande avloppsvatten till nitrat.

Nitrat omvandlas till kvävgas som i sin tur stiger upp i atmosfären

När vattnet som nu innehåller nitrat kommer till de icke luftade bassängerna finns andra typer av mikroorganismer som omvandlar nitratet till kvävgas som i sin tur lämnar vattnet och stiger upp i atmosfären. I detta steg bildas även ett slam vars flockar främst består av mikroorganismer och organiskt material.

Slammet avskiljs

Slammet avskiljs som överskottsslam i mellansedimenteringsbassänger eller återförs processen som returslam. I avloppsvatten finns även fosfor som avskiljs med hjälp av fällningskemikalie. Detta sker tillsammans med ytterligare överskottsslam i slutsedimenteringsbassänger. Slammet förtjockas och avvattnas i centrifug för att få en fastare konsistens.

Renat avloppsvatten släpps ut i våra sjöar

Det renade avloppsvattnet släpps ut till Hyndalsån och vidare till Norsälven som mynnar i Vänern.

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på Kils avloppsreningsverk för att berätta mer om vattnets väg och hur vi renar vattnet, dessutom åker vi också gärna ut till skolor eller annan verksamhet och berättar om vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter för att boka studiebesök

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
23 maj 2024