Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Enligt lagen har du tillstånds- och anmälningsplikt när du ska anlägga eget avlopp.

Myndighetsstaben ansvarar för tillstånd och tillsyn när det gäller enskilda avlopp. Kommunens inspektörer granskar din ansökan och kan ge råd och vägledning, men kan inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Så här söker du tillstånd

För att få anlägga en ny enskild avloppsanläggning måste du först ha tillstånd från myndighetsstaben. Innan du fyller i och skickar in ansökan är det bra att först anlita en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter som behövs till ansökan.

Vad ska vara med i ansökan?

En situationsplan – kartan bör vara i skala 1:400 till 1:1 000. Det ska framgå:

  • Var avloppsanläggningens placering samt utloppet är.
  • Avstånd till dricksvattenbrunnar, både egen och grannars inom det möjliga
    påverkansområdet, vanligen 100–200 meter, närhet till vattendrag, fornlämningar, skyddad natur, byggnader, tomtgräns och vägar samt grundvattenytans strömningsriktning.
  • Hur många meter det är mellan avloppsanläggningen och dessa ovan nämnda punkter.

Det kan till exempel vara ett produktblad från tillverkaren eller hänvisning till webbsida.

Resultat från jordprov/siktanalys (om det är aktuellt med infiltration). Om infiltration är aktuell ska resultatet av ett jordprov/siktanalys från
infiltrationsplatsen bifogas.

Om någon del av avloppsanläggningen ska placeras på annans mark ska du också ha fastighetsägarens medgivande. Det är i så fall bra att ordna ett servitut mellan dig och fastighetsägaren. Ett servitut är fastighetsbundet, vilket ger dig en juridisk trygghet ifall fastighetsägaren skulle sälja marken som din avloppsanläggning ligger på. Ansök om servitut hos Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om avloppsanläggningen kommer att placeras närmare än fyra meter från fastighetsgräns behövs istället ett grannyttrande.

Kontrollera med kommunen om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär högre krav på rening.

En avloppsanordning bör ligga minst 50 meter från vattentäkt, men det är också beroende på terrängen och förutsatt att anläggningen ligger nedströms vattentäkten.

Avståndet till sjö eller vattendrag ska vara minst 10 meter men helst 30 meter.

Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.

Uppställningsplats för slamsugningsbil bör finnas inom 20 meter.

Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, helst minst 30 m från energibrunnen.

Om du planerar att anlägga avloppet inom ett område eller under 100 meter från fornlämningar ska en förfrågan skickas till Länsstyrelsen Värmland. Skulle en fornlämning eller ett föremål som tillsynes verkar vara från en äldre tid påträffas gäller samma förfarande. Se relaterad information längst ned på sidan.

När du skickat in din ansökan

När vi har fått din ansökan kommer vi att kontrollera om den är komplett. Om den inte är det så kommer vi att kontakta dig. I vissa fall gör vi även ett platsbesök för att se var och hur avloppet ska anläggas. När ansökan är komplett och eventuellt platsbesök är genomfört så skriver vi ett beslut som skickas till dig.

Du får inte börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd. Handläggningen av tillstånd och anmälan är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Den som anlägger avloppet ska vara sakkunnig, använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp.

När anläggningen är utförd ska en kontrollplan fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av kontrollplanen.

Du som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken (1998:808) söka tillstånd hos kommunens miljökontor. Detta då utsläpp av avloppsvatten regleras av miljöbalken och dess förordningar. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs. Miljö- och hälsoskyddskontoret gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Enligt miljöbalken ska tillstånd sökas eller anmälan göras så snart man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanordning. För fastighetsägaren är skillnaden mellan anmälan eller tillstånd oftast liten. Ansökan om tillstånd eller anmälan görs till myndighetsstaben i Kil.

Fastighetsägarens skyldighet

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt myndighetsstabens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Du betalar en handläggningsavgift baserad på tiden det tar för oss att utreda och administrera ditt ärende. Avgiften varierar beroende på vilken typ av enskilt avlopp du ska ha.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 maj 2024