Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Dagvatten

Med dagvatten menas regn- och smältvatten som ytligt rinner av från gårdar, tomter, gator, vägar, tak eller liknande.

I bebyggda områden hårdgörs ytor vilket betyder att den naturliga vattenavrinningen ändras. Istället för att långsamt infiltrera i marken avleds vattnet från ytorna ner i ledningar och ut i sjöar och vattendrag.

Risk för översvämningar

Direkt efter regn kan flödena vara mycket höga vilket kan skapa kapacitetsproblem och risk för översvämningar. Felkopplingar och läckage kan göra att dagvatten kommer in även i spillvattennätet och belastar reningsverket. Dagvatten för även med sig föroreningar i form av bland annat tungmetaller, olja och näringsämnen vilka har en negativ effekt på de vattendrag och sjöar där vattnet rinner ut.

Det finns således mycket att vinna på att ta hand om dagvattnet på ett riktigt sätt och kommunen har som mål att mer dagvatten ska tas omhand till exempel på den egna fastigheten istället för i ledningssystem.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 maj 2024