Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Strandskydd

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av.

Syftet med strandskyddet är således att främja tillgången till stränder för friluftsliv och motverka privatisering samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtriket på land och i vatten. Strandskyddet i Kils kommun varierar från strandlinjen mellan 100 och 300 meter upp på land och ut i vattnet.

Vad omfattas av strandskyddsbestämmelserna?

Myndighetsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband med en ansökan om ett förhandsbesked eller ett bygglov. Man kan även behöva dispens för bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis friggebodar, bryggor, anläggande av gräsmatta etc.

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Utföra anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Man ska kunna passera längs vattnet

Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge dispens från strandskyddet, för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet.

För åtgärder som sker i vattnet kan det även krävas tillstånd för vattenverksamhet. För ett sådant tillstånd kontakta Länsstyrelsen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024