Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avgifter och taxor för bygglov

Kommunen tar ut en avgift i samband med beslut för bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov samt anmälan. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning, samråd och utfärdande av slutbesked. Avgift tas även ut för ärenden som avslås.

Enkelt att se kostnaden i förväg

Kommunens nya bygglovstaxa är tydligare och mer lättbegriplig för den som söker bygglov i Kils Kommun. Tidigare har det framkommit kritik från sökanden om att det vid ansökningstillfället varit svårt att få en bild av vad den slutliga avgiften för ett bygglov kommer att bli och vilka eventuella avgifter som kan tillkomma.

Det är handläggningstiden för handläggningen som räknas

Där man ser störst skillnad är vid bygglovsansökningar för väldigt stora byggnader. Tidigare beräknade vi priset efter kvadratmeter och för stora byggnader blev det automatiskt dyra bygglov. Men det behöver inte betyda att ärendet är mer komplicerat att handlägga för att byggnaden är stor, och det märks i den nya taxan. Nu betalar man för den faktiska arbetstiden för vår handläggning.

Många kommuner gör på samma sätt

Den nya bygglovstaxan är utformad utifrån SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer på hur vi ska arbeta utifrån PBL (Plan- och bygglagen), och det är många kommuner som börjar följa den rekommendationen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 juni 2024