Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Vandringsleder och strövområden

En skyltmarkering för vandringsled.

Att vandra är spännande, avslappnande och bra för hälsan. Våra vandringsleder passerar vackra vyer, historiska kulturmiljöer och värdefulla naturmiljöer.

De allra flesta av våra leder börjar på Frykstahöjden. Dit är lätt att nå via en promenad från Kils samhälle. Det går också många buss- och tågturer till Kil så det är lätt för dig som inte bor här att ta dig hit.

Några av våra vandringsleder fortsätter in i Karlstad och Forshaga kommun. Längst ner kan du läsa mer om vandringsleder i Karlstads och Forshagas kommun.

Stigar och leder i Kils kommun

Falletleden, cirka 5,5 kilometer, viker av från Frykenleden strax norr om Frykenbaden och följer Pickerudsbäckens ravinsystem söderut och ansluter åter på Frykenleden vid fornlämningen Frykstad Clara Elf järnvägs gamla banvall vid ridhuset.

Karta över Falletleden Pdf, 565.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du utgår från Frykenbaden och går ”varvet runt” blir sträckan drygt 8 kilometer. Golfbanan (med restaurang), brukshundsklubben (vissa kvällar finns fika till försäljning) och scouternas vindskydd ”Knophult” ligger vid leden.

Leden är en del av tidigare Grinnaleden och den gamla Frykenleden. Längs leden finns flera bäckraviner, bäverdammar, nyckelbiotoper och kulturlämningar. Sträckan är måttligt kuperad och de leriga ravinslänterna kräver rejäla skodon.

Sträckan Frykenbaden - Örnäs är cirka tre kilometer. I södra delen ligger Frykenbaden, Kils campingplats, där kan du köpa fika.

Karta över Frykenbaden-Örnäs Pdf, 466.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I närheten finns även Kils golfbana. Här finns sommartid möjlighet att köpa lunch. Strax norr om Frykenbaden kan man gå in på Falletleden som till stor del följer Pickerudsbäckens dalgång. Om man följer Frykenleden söderut kommer man till Frykstahöjden och Kils samhälle.

Sträckan Frykenbaden-Örnäs följer Fryken och en vandring bjuder på många vackra utsikter. Man passerar också flera fornlämningar i form av gravrösen. Vid Örnäs finns en liten fin sandstrand, ett vindskydd, en eldplats och ett utedass. Anläggningen sköts av Nedre Frykens båtsällskap med stöd av Kils kommun.

Leden är bitvis starkt kuperad och kräver både god kondition och rejäla skor.

Kils orienteringsklubb har tagit fram kartor som visar spår och leder på Frykstahöjden.

Här kan du läsa mer om spåren på Frykstahöjden.

Frykenleden går mellan Sannerudsvallen i Kil och Nilsby och är 19,5 kilometer lång. Leden går i västsluttningen längs Fryken och passerar Lövenstrand (3 km), Frykstahöjden (4,7 km), Frykenbaden (8 km) och Örnäs (11 km).

Det finns många vackra utsiktspunkter, bland annat mot Nilsbybron, Säby och Hannäs. Stigen går förbi nyckelbiotoper, fornlämningar och kulturlämningar. I söder övergår Frykenleden i Skutbergsleden.

Leden är starkt kuperad och kräver rejäla skor. Sträckan Frykstahöjden - Frykenbaden är däremot relativt flack och torr. Mellan Kil och Frykstahöjden följer leden delvis den naturstig som Naturskyddsföreningen ansvarar för.

Möjligheter till övernattning finns i centrala Kil, vid Frykenbadens camping samt vid vandrarhemmet i Fryksta som ligger 800 m från leden.

Frykstahöjden är Kilsbornas fritidsparadis nummer ett. Där finns Frykstastugan där Kils Orienteringsklubb och Kils Skidförening huserar. Strax intill finns dessutom Friluftsfrämjandets stuga Fröjda.

Karta över Frykstahöjden-Frykenbaden Pdf, 501.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I vanliga fall är Frykstastugans servering och omklädningsrum som regel öppna på tisdagar och torsdagar. På söndagar brukar det arrangeras en tipspromenad.

Ett elljusspår på 2,5 kilometer finns med möjlighet att förlänga eller korta av i den öppna och stigrika terrängen.

Norrut kan man följa Frykenleden via Frykenbaden vidare mot Nilsby. Vid ridhuset kan man ta av på Falletleden som följer Pickerudsbäckens dalgång och ansluter åter på Frykenleden norr om Frykenbaden. Vid ridhuset viker SISU-leden av mot Skidstugan i Deje och SISU-gården i Forshaga. Från Frykstahöjden kan man gå till Kils samhälle via Frykenleden som till stor del följer den naturstig som Naturskyddsföreningen i Kil gjort i ordning i Lövenstrandsområdet.

Naturen på Frykstahöjden består av flack hedtallskog med blåbärsris och lavar. Frykstahöjden består av isälvssediment. Vid slalombacken har man en fantastisk utsikt över Nedre Fryken. Norr om Frykstahöjden kan man följa sträckningen av Sveriges första järnväg. Här ligger dessutom vandrarhemmet i Fryksta. Längs Pickerudsbäcken finns raviner med en helt annan naturtyp. Här kan man se bäverdammar på nära håll. Två områden längs Pickerudsbäcken på kommunens mark har avsatts som biotopskydd 2008 och har därmed fått samma skydd som ett naturreservat.

Har du någonsin gått naturstigen i Kil? Om du inte har gjort det, så rekommenderar vi dig att åka till gamla OK-stugan och därifrån följa de vita markeringarna som visar naturstigen.

Karta över Kils naturstig Pdf, 354.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturen du möts av gör dig inte besviken. ”Många Kilsbor blir överraskade av den fina natur som finns bara några minuter från Kils centrum” säger Bengt Kolthoff som för flera år sedan fick idén till naturstigen när han gjorde en naturinventering i området.

Naturen

Naturstigen går i en rundslinga som utgår från gamla OK-stugan.

Längs den 3, 2 km långa stigen får man uppleva växt- och djurriket från en av dess bättre sidor. Man kan se över trettio olika trädslag, bland annat vanliga träd som gran, björk, asp, en och tall men också mer ovanliga som ek, lärk, bok och lind.´Dessutom har man stor chans att se vilda djur som rådjur, grävlingar, älgar, rävar eller ekorrungar? För att inte tala om det rika fågellivet. Fågelholkar och speciella uggleholkar har satts upp till fördel för skogens invånare.

Vid rätt årstid kan man hitta hallon såväl som smultron och björnbär längs stigen. En del av naturstigen går över den gamla banvallen.

Har man lust så kan man stanna längs vägen, om inte för att vila så för att njuta av den vackra utsikten. Man kan också fortsätta till Fryken för att ta sig ett dopp.

Besökarnas bästa

Det finns flera informationsskyltar uppsatta längs stigen, med information om de växter och djur som man kan stöta på. Det finns även kartor så att man lättare ska kunna orientera sig.

Vid de allra vackraste platserna finns bänkar och bord där man i lugn och ro ska kunna njuta av det man ser. För att underlätta vandringen och göra stigen tillgänglig för fler finns broar och trappor. Längs vägen finns även en besöksbok där man kan skriva en hälsning.

Kyrkstigen är 5 kilometer lång och går mellan Boda och Bässbol i södra änden av Rinnen. Stigen går över Stora och Lilla valfjället. Kyrkstigen var viktig för de som bodde i de norra delarna av socknen för att de skulle kunna ta sig till Boda kyrka.

Längs stigen finns också gamla vilstenar som man kan sitta och vila på. Under mitten av 1800-talet började den väg som går öster om fjället att användas mer och Kyrkstigens betydelse minskade.

Lövenstrandsleden går genom varierad natur från Kils samhälle, förbi gamla OK-stugan och till Frykstahöjden. Du kan också följa naturstigen tillbaka och avsluta din vandring vid gamla OK-stugan.

Karta över Lövenstrandsleden Pdf, 542.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturstigen

Naturstigen är en del av Frykenleden. Längs den 3,2 kilometer långa stigen får man uppleva ett varierat växt- och djurliv. Stigen passerar bland annat Dikartorpsravinen (biotopskyddsområde), ädellövsplantering och ängsmarker.

Våtmark med djurhägn

Mitt i Lövenstrandsområdet har kommunen anlagt en våtmark med dammar. En betesmark håller också på att restaureras. Betesdjuren varierar mellan får, grisar, alpackor och high land cattle. Stigarna i Lövenstrandsområdet är lättframkomliga för barnvagnar och rullstolar.

Informationsskyltar

Längs naturstigen finns flera informationsskyltar där du kan läsa om de växter och djur du kan stöta på. På vissa platser finns det bänkar och bord. För att underlätta vandringen och göra stigen lättillgänglig har vi lagt ut broar och trappor på vissa ställen. Skriv gärna en hälsning i besöksboken vid djurhägnen.

Stigen är lätt att ta sig fram på men den har några branter. Rejäla skor rekommenderas.

SISU-leden viker av från Falletleden strax norr om ridhuset och följer Ömansmilen till den norra grenen av skogsbilvägarna vid Granskogen.

Karta över SISU- Dömleleden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Leden fortsätter därefter ut mot Dömlevägen vid Backberget. SISU-leden går till SISU-gården i Forshaga och Dömleleden viker av via Dömle till Skidstugan i Deje.

På toppen av slalombacken i Dömle har man en härlig utsikt över Smårissjön. Under sommarhalvåret kan man äta lunch på golfrestaurangen Restaurang Kvarnen. På Dömle Herrgård finns även övernattningsmöjligheter.

Lederna går genom mycket varierad terräng, skogstyper och underlag. Långa sträckor går lederna på lättforcerade skogsbilvägar och stora stigar medan andra delar passerar rejält kuperade partier där man får vara beredd att lyfta på benen. Då leden tangerar och passerar vägen Apertin - Dömle på flera ställen finns möjligheter att dela upp sin vandring. Längs lederna finns flera kolbottnar. SISU-leden passerar resterna av en fornborg vid Nybacka.

På Forshaga kommuns hemsida finns en samlingssida över deras vandringsleder. I Forshagas material kallas båda lederna för ”Forshagaleden”.

Skutbergsleden går mellan Sannerudsvallen i Kil och Skutbergets motionscentral vid Vänerns strand. Leden är 24,3 kilometer och 1,5 kilometer går genom Kils kommun.

Karta över Skutbergsleden Pdf, 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid en vandring på leden passerar du genom varierande natur. Norrut övergår Skutbergsleden i Frykenleden.

Leden går igenom naturreservat Kilsravinerna som ligger söder om riksväg 61.

Reservatet sträcker sig ned till Hyndalsån som rinner i huvudravinen och även utgör kommungräns mot Karlstad.

Naturen i ravinerna är mycket varierande. Platåerna och slänterna består av granskog medan dalbottnarna domineras av lummig lövskog med hög undervegetation av bl.a. strutbräken. Många hackspettar trivs i området då de det finns gott om insekter i den döda veden. En bäverdamm finns vid den bro där vandringsleden korsar Hyndalsån. Nere i ravinerna erbjuds dessutom lugn och ro då trafikbruset från den närbelägna riksvägen inte når hit.

Stigarna i ravinerna är starkt kuperade och kräver rejäla skodon.

Genom naturreservatet Kilsravinerna går Skutbergsleden. Från den kan du göra en avstickare in på Naturstigen, där det finns skyltar med information om växt- och djurliv.

Om du vill tränga ännu djupare in i reservatet finns Kolthoffs stig som sträcker sig långt västerut till delar som tidigare har varit mer otillgängliga.

Ömansmilen, 12 kilometer, röjdes ursprungligen av Karl Öman och användes tidigare flitigt av Friluftsfrämjandet, när de hade sin klubblokal vid gården Grinna. Själva Ömansmilen börjar och slutar i höjd med ridhuset i Lökeneskogen.

Sträckning

Om man utgår från Frykstastugan är Ömansmilen 12 kilometer lång. Från Frykstastugan följer man Frykenleden och Falletleden fram till ridhuset i Lökeneskogen. Där viker Ömansmilen av till höger.

Du följer sedan SISU-leden fram till norra skogsbilvägen vid Granskogen där SISU-leden viker av åt höger. Ömansmilen fortsätter sedan över ett höjdparti innan den vänder åter mot söder förbi Ånaholm, bågskytteklubben och motocrossbanan innan cirkeln sluts vid ridhuset.

Du som gillar variation kan välja att följa andra stigar, till exempel den grönmarkerade Greenleden åter till Frykstastugan. Greenleden är 10 kilometer lång.

Framkomlighet

Leden är måttligt kuperad och följer stigar av olika storlek och samt delvis grusväg. Rejäla skor krävs då vissa sträckor är fuktiga året om.

Karta över Ömnasmilen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frykenleden slutar i den lilla byn Nilsby där sjön och sträckan Örnäs-Nilsby är cirka 7 kilometer.

Karta över Örnäs-Nilsby Pdf, 448.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fryken bildar ett sund som skiljer Nedre Fryken från Mellanfryken. Leden följer oftast krönet på den branta sluttningen vilket ger många vackra vyer över Nedre Fryksdalen. Vid Näckrostjärn, som är enda tjärnet längs leden, passerar man även grusvägen Kil.

Nilsby som ger möjlighet att dela upp sin vandring i kortare sträckor. Leden passerar nära en fornlämning i Nilsbytrakten samt genom en och nära ett flertal nyckelbiotoper. Leden är måttligt kuperad och kräver hyfsad kondition och rejäla skor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024