Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Strategiska mål 2024-2026

Bågskytt siktar mot piltavla.

De strategiska målen 2024–2026 är kopplade till fyra perspektiv och anger färdriktningen för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade de strategiska målen 19 december 2023.

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning Länk till annan webbplats.”. Kommunen styrs genom visionen Kil - på rätt spår, samt perspektiven och de strategiska målen som du hittar här nedan.

Här kan du läsa Strategisk plan med budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 i pdf-format. Pdf, 2.6 MB.

Det ekonomiska perspektivet

Målbild: En ordnad ekonomi är förutsättningen för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. Kils kommunkoncern prioriterar samordning och smarta lösningar som bidrar till att minska kostnaderna och bibehåller eller ökar vår kvalitet.

Strategiska mål

 • Kommunkoncernens soliditet ska öka under mandatperioden.
 • Kommunkoncernens externa låneskuld får vara högst 1 150 miljoner kronor.
 • Kils kommuns genomsnittliga ekonomiska överskott ska under perioden 2024–2026 vara minst 2,5 procent av skattenettot.

Strategier för att nå målen

 • Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter på konkurrenskraftig nivå.
 • Det årliga ekonomiska överskottet skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar.
 • Skattesatsen ska i möjligaste mån vara oförändrad.
 • Prioritera investeringar som minskar driftkostnaden.

Medborgarperspektivet

Målbild: Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Kunderna är nöjda med den kommunala servicen.

Strategiska mål

 • Antalet digitala tjänster ska år 2026 vara fler jämfört med år 2022.
 • Andelen elever som väljer grundskola i Kils kommun ska öka jämfört med 2022.
 • Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.
 • Andelen invånare i arbetsför ålder som arbetar eller studerar har ökat jämfört med 2022.
 • Vi bygger ett nytt särskilt boende under mandatperioden.

Strategier för att nå målen

 • Våra digitala tjänster och smarta lösningar ger nöjdare kunder, minskade kostnader och ökad kvalitet.
 • Barn, familjer och personer som har behov av stöd får tidig hjälp.
 • Kils kommun träffar, pratar, lyssnar och uppmärksammar företagare och medborgare i kommunen.
 • Befintliga skolor ska drivas vidare.
 • Vi följer elevers utveckling över tid.
 • Vi använder barnchecklistan inför varje beslut.

Medarbetarperspektivet

Målbild: Kils kommun har lätt att rekrytera och behålla personal. Kils kommun ger medarbetarna möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten.

Strategiska mål

 • Andelen tillsvidareanställda ökar och ska år 2026 vara över 80 procent.
 • Andelen heltidsanställda ökar och ska år 2026 vara över 74 procent.
 • Totalindexen för Kils kommuns medarbetarenkät (HME, Kolada) ökar och ska år 2026 vara över 77 procent.

Strategier för att nå målen

 • I Kils kommun arbetar medarbetarna med ständiga förbättringar (lean) för att öka kundnyttan och trivsel och gemenskap i sin verksamhet.
 • Kils kommuns medarbetarenkät (HME, Kolada) ska genomföras varje år.
 • Medarbetarna förstår vår värdegrund, sitt uppdrag och är goda ambassadörer.
 • Kils kommun arbetar aktivt med kompetensutveckling.
 • Kils kommun har heltid som norm vid anställning. Önskad sysselsättningsgrad är en möjlighet.
 • Våra anställda ska få information om vad olika sysselsättningsgrader betyder för deras pension.
 • Kils kommun genomför intervjuer med personal som slutar sin anställning.

Hållbar utveckling

Målbild: Kils kommun växer i en takt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling för kommande generationer.

Strategiska mål

 • År 2026 finns det minst ett nytt flerbostadshus i centrala Kil.
 • År 2026 har antalet försäljningsbara villatomter och verksamhetsmark ökat.
 • Andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska vara i samma nivå som 2022 eller öka.
 • Koldioxidutsläppen ska minska i kommunkoncernen i enligt med Parisavtalet (halvera koldioxidutsläppen fram till 2030 jmf med nivåer 1990).
 • Kommunkoncernens verksamheter ska arbeta för att minska koldioxidutsläppen i sina fastigheter till exempel genom alternativa energikällor när det går att räkna hem ekonomiskt.
 • Andelen fossilfria fordon i kommunkoncernen ska år 2026 ha ökat med minst 15 procent jämfört med 2022.
 • Alla fordon som byts ut ska bytas till fossilfria fordon.
 • Tillskapa solcellsproducerad el, som motsvarar 6 megawatt, till 2026.

Strategier för att nå målen

 • Kils kommun har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
 • Kils kommun integrerar Agenda 2030 i sina beslut och processer.
 • Smarta lösningar som, på kort och lång sikt, ger positiva effekter för medborgare, personal, ekonomi och miljö.
 • Kils kommuns klimatplan har tydliga och mätbara miljö- och energimål som är enkla att följa upp.
 • Ta fram en solcellskarta som visar vilka kommunala anläggningar som är lämpliga att anlägga solceller vid.
 • Kils kommun prioriterar skolvägar i gång- och cykelvägsplanen.
 • Kils kommun ska i sina planer peka ut mark som ger staten möjlighet att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjötrafik.
 • Den biologiska mångfalden är viktig för Kils kommun.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024