Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Dricksvatten

Alla anläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ska registreras och kontrolleras sedan i Kils kommun av myndighetsnämnden.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka omfattas?

Föreskrifterna gäller allt dricksvatten från vattenverk som levererar minst 10 kubikmeter per dag eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten.

Föreskrifterna gäller också allt dricksvatten som används i en kommersiell eller offentlig verksamhet. En kommersiell verksamhet är till exempel ett café med egen brunn, uthyrning av flera bostäder där vattnet kommer från samma brunn eller dricksvatten på en camping. Du kan läsa mer om begreppen kommersiell och offentlig hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är osäker på om din anläggning ska registreras kan du kontakta myndighetsstaben för en bedömning. Här hittar du kontaktuppgifter.

Om du har en egen brunn som inte omfattas av dricksvattenföreskrifterna kan du läsa mer på den här sidan.

Krav på dricksvattenanläggningar

Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent

Detta innebär bland annat att det måste uppfylla de gränsvärden som finns i bilaga 1 i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Krav på larm

Mindre anläggningar, som producerar mindre än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, måste ha larm för pH-justering och desinfektion. Om ytvatten används och det finns ett filter för att avskilja turbiditet måste det också finnas ett larm som utlöses vid förhöjd turbiditet.

Undersökningsprogram och faroanalys

För dig som har en dricksvattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna finns det krav på att du ska ta fram ett undersökningsprogram för anläggningen. Undersökningsprogrammet ska fastställas av myndighetsnämnden. Beslutet om fastställande gäller sedan i högst sex år. Undersökningsprogrammet ska ses över löpande och uppdateras vid behov.

I undersökningsprogrammet anger du hur många analyser per år som ska ske på dricksvattnet, vilka parametrar som ska analyser och vilka provtagningspunkter som kommer att användas. Längre ned på sidan finns vägledning om undersökningsprogram för mindre anläggningar.

För större anläggningar, som producerar minst 10 kubikmeter dricksvatten eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten per dygn, finns det också krav på att utföra en faroanalys. Även faroanalysen ska fastställas av myndighetsnämnden.

Skicka in faroanalys och undersökningsprogram till Myndighetsnämnden i Kils kommun för att fastställa dem. Inkomna handlingar räknas som offentliga. I vissa fall kan en faroanalys innehålla känsliga uppgifter som inte bör göras offentliga. Kontakta i sådana fall myndighetsstaben för att fastställa faroanalysen på annat sätt.

Lär dig mer om dricksvattenföreskrifterna

Du som har en dricksvattenanläggning måste känna till alla relevanta krav i lagstiftningen. Livsmedelsverket har tagit fram en kostnadsfri utbildning om deras föreskrifter om dricksvatten, du hittar den på den här sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvatten från annan producent

I vissa fall kan det vara svårt för mycket små anläggningar att uppfylla alla krav i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. En lösning kan då vara att hämta dricksvatten från en annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring om det säkerställs att vattnet är tillräckligt rent.

Undersökningsprogram för mindre anläggningar

Nedan följer information om några av de analyser som måste utföras. Antalet undersökningar som anges nedan gäller de allra minsta anläggningarna (upp till 10 kubikmeter per dygn).

Större anläggningar behöver göra fler undersökningar enligt vad som framgår av tabellerna i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter hittar du längst ner på sidan.

Hur många analyser som krävs på utgående dricksvatten beror på vilken typ av dricksvattenanläggning du har. Antalet undersökningar som krävs framgår av tabell 2 i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna.

Om den producerade mängden dricksvatten är mindre än 100 m3 per dygn finns det möjlighet att helt slippa utföra analyser på utgående vatten. Du som har en mindre anläggning behöver inte utföra analyser på utgående vatten om du kan visa för myndighetsnämnden att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C.

Parametrar för kemiska ämnen samt övriga indikatorparametrar

 • Färg
 • Järn
 • Klor, endast om desinfektion sker med klorföreningar
 • Nitrit
 • pH
 • Turbiditet.

Undersökningar inom provgrupp A ska utföras minst en gång per år på dricksvatten hos användaren. Provgrupp A omfattar analyser av följande parametrar:

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Långsamväxande bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°.

Parametrar för kemiska ämnen och övriga indikatorparametrar

 • Aluminium, endast om aluminium används i beredningen
 • Ammonium, endast om kloramin används i beredningen
 • Färg
 • Järn, endast om järn används i beredningen
 • Konduktivitet
 • Lukt
 • Mangan
 • Nitrit, endast om kloraminbehandling används i beredningen
 • pH
 • Smak
 • Turbiditet.

Analyser av parametrar inom provgrupp B ska utföras minst en gång var sjätte år och omfattar analys av följande parametrar:

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar

 • Aktinomyceter
 • Clostridium perfringens, parametern ska undersökas om råvattnet kommer från, eller påverkas av ytvatten eller om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt att göra detta.
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Långsamväxande bakterier
 • Mikrosvamp
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C.

Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen samt övriga indikatorparametrar

 • 1,2-dikloretan
 • Akrylamid, beräknad, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.
 • Aluminium
 • Ammonium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid.
 • Bekämpningsmedel – enskilda Endast de bekämpningsmedel som antas förekomma i en vattentäkt behöver analyseras.
 • Bekämpningsmedel – totalhalt
 • Bens(a)pyren
 • Bensen
 • Bisfenol A
 • Bly
 • Bor
 • Bromat
 • Cyanid
 • Epiklorhydrin, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.
 • Fluorid
 • Färg
 • Halogenerade ättiksyror (HAA)
 • Järn
 • Kadmium
 • Kalcium
 • Klorat, behöver endast undersökas när ett desinfektionsmedel som genererar klorat används för desinfektion.
 • Klorid
 • Klorit, behöver endast undersökas när ett desinfektionsmedel som genererar klorat används för desinfektion.
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Lukt
 • Magnesium
 • Mangan
 • Mikrocystin-LR, endast vid potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen.
 • Natrium
 • Nickel
 • Nitrat
 • Nitrit
 • Oxiderbarhet
 • PFAS 4, om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt.
 • PFAS 21, om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt.
 • pH
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
 • Radon, endast för grundvatten
 • Selen
 • Smak
 • Sulfat
 • Tetrakloreten och trikloreten
 • Total alfaaktivitet, endast om grundvatten, antropogen tritiumkälla eller annan källa till artificiella radionukleider inom tillrinningsområdet.
 • Total betaaktivitet, endast om grundvatten, antropogen tritiumkälla eller annan källa till artificiella radionukleider inom tillrinningsområdet.
 • Trihalometaner (THM) – totalt.
 • Tritium, endast om antropogen tritiumkälla i tillrinningsområdet.
 • Turbiditet
 • Uran, endast för grundvatten
 • Vinylklorid, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024