Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Serveringstillstånd

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.

Alkoholservering med ansvar och omdöme

Alkohollagen har karaktär av skyddslagstiftning för barn och ungdom. För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd.

Du får servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker om du har fått tillstånd enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. För olika tillstånd ställs olika krav.

Serveringstillstånd får bara ges till dig som kan visa att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska göra ett webbaserat kunskapsprov för att visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Du får göra kunskapsprovet muntligt om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter eller andra giltiga skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Provet omfattar mellan 60 och 28 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. Du får göra om provet två gånger. Om du inte blir godkänd avslås din ansökan om serveringstillstånd.

Du som har gjort kunskapsprov i samband med olika restauratörsutbildningar, så kallade ”krögarkurser”, är inte giltiga.

Förberedelse inför kunskapsprovet

För att förbereda dig inför kunskapsprovet kan du välja att läsa på själv eller gå en utbildning i alkohollagen. Det finns flera aktörer på marknaden, som erbjuder utbildning i alkohollagen.

Ansökan

Praktisk information om din ansökan

När din ansökan om serveringstillstånd har kommit in till kommunen gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om det finns undantag från provskyldigheten. Du gör kunskapsprovet i kommunens lokaler på avtalad tid.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten, resultatet skickas till kommunen och vi meddelar dig provresultatet.

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten kan vara allt från två månader upp till tre månader beroende på ärendets art och vilken tid ansökan inkommer.

En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska lämnas in senast tio arbetsdagar innan tillställningen ska äga rum.

Tänk på att du måste göra en ansökan när du vill göra en ändring av ett tillstånd som du redan har, till exempel utökad tid eller serveringsyta.

Förändringar i din restaurangverksamhet måste anmälas

Vissa förändringar i din restaurangverksamhet måste anmälas. Detta ska enligt 9 kap 11 § alkohollagen anmälas i förväg till kommunen, efter det att stadigvarande serveringstillstånd beviljats:

  • serveringsansvarig personal
  • ägarförändring i bolaget
  • ändring i styrelsen
  • ändring i inriktning
  • ändring av öppettider (ej av tillfällig art)
  • ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet
  • adressändring eller andra uppgifter som behövs för att kunna upprätthålla kontakt med dig som tillståndshavare.

I vissa fall kan även andra förändringar vara anmälningspliktiga, som när en restaurangchef byts ut. Ta för vana att kontakta alkoholhandläggaren och fråga om den förändring du planerar är anmälningspliktig eller inte.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024