Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Skyltning

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Utanför detaljplanelagt område kräver inte kommunen bygglov men däremot kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen.

Det krävs inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Trottoarpratare

Det är viktigt att trottarpratare placeras på ett sätt som gör att människor, leveranser och utryckningsfordon inte hindras. Därför måste du som vill ha en trottarpratare utanför din butik i Kil, ansöka om det hos Kils kommun.

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter

Tredje kapitlet i Ordningslagen innehåller grundläggande bestämmelser om
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Kils kommuns lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Kils kommun ska upprätthållas. Ordningslagen och de lokala
ordningsföreskrifterna ligger till grund för denna policy.

Syftet med policyn för trottoarpratare

Syftet är att är säkerställa funktionella krav så att polis, ambulans,
räddningstjänst, fotgängare och leveranser kommer fram.
ålet är att affärsidkare i Kil följer ska följa gällande lagar, krav på
tillgänglighet och riktlinjerna i denna policy.

Offentliga platser är gemensamma utrymmen där alla ska kunna vistas och
trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är offentlig plats och om
du vill använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för, behöver
du tillstånd från kommunen och den som förvaltar marken.

Krav på tillstånd

Du måste ha tillstånd enligt ordningslagen och följa riktlinjerna i denna
policy för att få ha skyltar på offentlig plats. Offentliga platser är vägar,
gator, trottoarer, torg, grönytor, idrotts- och fritidsanläggningar och
kommunala badplatser. När du har fått tillstånd att skylta på allmän plats
kommer kommunen att följa upp att du sköter ditt tillstånd. Om du inte
följer policyn kommer kommunen att dra in ditt tillstånd.

Tekniska förvaltningen kommer att hämta felplacerade trottoarpratare eller
trottoarpratare som placerats ut utan tillstånd. Vi förvarar dem i tre månader.
Om ingen hämtat dem på gatuavdelningen efter tre månader så slänger vi
dem.

Villkor

Du som är näringsidkare kan i mån av plats få tillstånd att under dina
öppettider sätta ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till den egna
butiken/verksamheten. För butiker med gemensam entré från gatan gäller att
endast en skylt får ställas ut vid varje entré.

 • Du ska alltid placera skylten på den markerade plats som kommunen anvisat
  dig.
 • Trottoarprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion och
  ha en kraftig sockel nertill för att kunna uppfattas med en käpp.
 • Trottoarprataren ska vara anpassad för affischer med måtten 50 x 70 cm.
 • Den ska vara täcklackad i svart med tillhörande kontrastmarkering för att
  tillgodose de synsvaga.

Vid granskning bedömer vi följande detaljer:

 • att trottoarprataren är placerad så att den inte utgör någon trafikfara,
  skymmer fordonstrafik, hindrar framkomligheten eller utgör en
  olycksrisk.
 • att det är fri passage med 1,65 meter
 • att vi kan utföra snöröjning och halkbekämpning på ett fullgott sätt.

Vi beviljar tillstånd för högst ett kalenderår i taget.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024