Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Naturvård

Naturvårdens viktigaste jobb är att skydda och ta hand om viktiga platser i naturen och olika djur och växter. Samtidigt måste den se till att människor kan använda naturen och allt det som naturen ger oss.

Vård och skydd av miljön delas in i miljöskydd och naturvård

Miljöskydd

Miljöskydd inriktar sig främst på att förhindra och begränsa utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.

Naturvård

Naturvården inriktar sig på att bevara livsmiljöer och arter av växter och djur, vilket leder till ett varierat landskap. Detta gynnar både människan och den biologiska mångfalden. Naturvård handlar i sin vidaste bemärkelse om att bevara grunden för allt levande (Prop 1990/91:90 ” En god livsmiljö”).

En viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden är skydd av växt- och djurarter och särskilt värdefulla naturtyper eller landskap.

Ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel bör man satsa på att förebygga naturvårdsproblem. Det är alltid bättre att agera innan naturvärden har förstörts än att restaurera i efterhand. I vissa fall går det heller inte att återskapa livsmiljöer eller arter och risken finns att dessa värden är borta för all framtid.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024