Gå till innehåll
Driftinformation 3
Kontakta oss

Anslagstavla, officiell

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll i pdf-format.

Slutgiltig rösträkning val till Europaparlamentet

Slutlig rösträkning av röster som avgetts vid 2024 års val till Europaparlamentet Pdf, 79.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum den 18 juni klockan 18.00 i Kulturhuset KilArena:

 1. Upprop.
 2. Val av två protokolljusterare.
 3. Allmänhetens frågestund.
 4. Medborgarförslag om tratt till PET-flaskor för att hälla av matolja/fett istället för att hälla i avlopp.
 5. Motion från Lars Hed (SD) om inlämning av avfall till återvinningscentralen.
 6. Svar på motion från Leif Danielsson (V) om att streama kommunfullmäktiges möten.
 7. Svar på motion från Leif Danielsson (V) om att spela in kommunfullmäktiges möten och göra dessa tillgängliga för allmänheten.
 8. Svar på motion från Jan Eliasson (V) om att utreda möjligheten att ha en ukrainsk vänort.
 9. Svar på motion från Jan Eliasson (V) om bättre och längre arbetsliv genom arbetstidsförkortning.
 10. Strategisk plan 2023–2026 med budget 2025 och budgetplan 2026–2028, ändring av strategiskt mål, skattesats 2025, investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028, ramar för verksamhetsblock 2025 och plan för 2026–2028 samt bostadssociala insatser.
 11. Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kils tätort - antagande.
 12. Avsiktsförklaring om VA-samverkan i Karlstadsregionen.
 13. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
 14. Klassificering av tidigare ägartillskott till Samhällsnytta i Kil AB.
 15. Finansiell rapport 2024.
 16. Årsredovisning 2023, revisionsberättelse och revisionsrapport för Fryksdalens samordningsförbund (Finsam).
 17. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 2024.
 18. Avsägelse från Marko Nevalainen (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
 19. Meddelanden till kommunfullmäktige.

Protokollet från gemensam drift- och servicenämnds sammanräde den 24 maj är justerat.
Protokollet anslås under perioden 28 maj till 19 juni.

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde den 22 maj är justerat.
Protokollet anslås under perioden 28 maj till 19 juni.

Protokollet från direktionen Räddningstjänsten Karlstadsregionen den 24 maj är justerat.
Protokollet anslås under perioden 28 maj till 19 juni.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj är justerat.
Protokollet anslås under perioden 31 maj till 24 juni.

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 30 maj är justerat.
Protokollet anslås under perioden 4 juni till 26 juni.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni är justerat.
Protokollet anslås under perioden 10 juni till 1 juli.

Laglighetsprövning

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen möjlighet att överklaga de kommunala beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt.

Här kan du läsa mer om hur det går till att göra en laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Gäller beslutet istället myndighetsutövning mot enskild, som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har då enbart den som berörs av beslutet.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juni 2024