Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Värmepump

Att installera en värmepump har blivit ett populärt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Det är värmen från berg, jord, grund- och ytvatten som kan utvinnas när du installerar en värmepump.

Anmälan om värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar energi från berg, jord, ytvatten eller grundvatten krävs en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan görs via vår e-tjänst. Innan installationen påbörjas krävs ett beslut från myndighetsstaben.

Att bifoga i din anmälan

En situationskarta i lämplig skala ska bifogas till anmälan. På kartan ska följande markeras:

  • Byggnader, planerat borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag.
  • Andra bergvärmehål inom 20 meter från det planerade borrhålet.
  • Dricksvattentäkter inom 20–30 meter från värmepumpsanläggningen. Observera att egna dricksvattentäkter kan förekomma inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det är ovanligt.
  • Avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhål, eller inom 10 meter från kollektorslinga (jordvärme). Tänk på att du ansvarar för att skydda dina grannars dricksvattentäkter och kan bli skyldig att ersätta eventuella skador på dessa. Om du planerar att anlägga borrhålet eller kollektorn mindre än 10 meter från din fastighetsgräns krävs ett grannyttrande. Grannyttrande lämnas via den här e-tjänsten Länk till annan webbplats..
  • VA-ledningar inom 4,5 meter från det planerade borrhålet.

Anmälan för värmepumpar omfattas av tjänstegaranti, som normalt ger en kortare handläggningstid. Tjänstegarantin gäller från och med att inkommen anmälan är komplett.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om din fastighet är inom detaljplanelagt område i Kils kommun medför detta en högre prövningsavgift för anmälan. Här kan du läsa mer om taxor och avgifter.

Värmepumpar på mer än 10 MW

Om värmepumpens effekt överstiger 10 MW gäller särskilda regler. Det innebär att er anläggning kommer att omfattas av fler lagkrav och en mer omfattande anmälan kan krävas. Kontakta myndighetsstaben för mer information.

Luftvärmepumpar

För att installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan eller något tillstånd, men det finns några saker du bör tänka på. Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placering.

Myndighetsstabens tjänstegarantier

Tjänstegaranti betyder att enkla ärenden beslutas inom sex veckor från det att du lämnat kompletta handlingar till oss. För ärenden som går till nämnden gäller åtta veckor. Om garantin inte hålls, debiteras inte någon avgift.

Garantierna gäller avloppsärenden, värmepumpar och renhållningsdispenser. Tjänstegarantin gäller ej under tiden 1 juni–31 augusti.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024