Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hur går det till att fatta beslut?

Här kan du ta del av den kommunala beslutsprocessen, från att ett ärende kommer in till dess att det arkiveras.

Ärendet kommer in

En handling kan till exempel komma från myndighet, medborgare eller kommunala nämnder. När den kommer till kommunen blir den registrerad/diarieförd och tilldelas handläggare.

Beredning och handläggning av ärenden

När ett ärende ska behandlas av till exempel kommunstyrelse eller nämnd ska det göras iordning (beredas) av handläggare, som utarbetar ett beslutsunderlag med förslag till beslut (ställningstagande i en tjänsteskrivelse).

Kallelse och föredragningslista

Inför varje sammanträde (cirka dagar före) får ledamöterna en kallelse med föredragningslista med uppgifter om var och när sammanträdet äger rum. Den har sammanställts tillsammans med ordföranden. Till kallelsen/föredragningslistan följer uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Sammanträde/beslutsfattande

Ordföranden leder sammanträdet. Vid varje punkt i föredragningslistan lämnas ordet oftast fritt till ledamöterna. Vid beslutsfattandet kan församlingen välja att fatta ett annat beslut än tjänstemannaförslaget. Enskilda ledamöter eller partigrupper kan välja lämna egna yrkanden och förslag, bifalla/avslå ett förslag eller reservera sig mot fattat beslut.

Ett beslut kan bordläggas, vilket innebär att ärendets behandling skjuts upp till ett kommande sammanträde. Det kan även återremitteras om ärendet anses behövas utredas ytterligare.

Protokollskrivning och justering

Vid varje sammanträde för sekreteraren protokoll i vilket besluten, eventuella omröstningar, reservationer med mera ska framgå. Under sammanträdet fastställs tid för justering samt utses en eller flera justeringsmän som har till uppgift att granska det färdigställda protokollet tillsammans med ordföranden.

Expediering

Varje beslut skickas till berörda parter samt ansvarig handläggare för verkställighet.

Anslag av protokoll

Anslagsbevis om justerat protokoll anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslaget förmedlar att beslut har tagits och att tiden för överklagande börjat löpa.

Arkivering

När ärendet har behandlats färdigt sparas handlingarna i ärendet i ett arkiv.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024