Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Miljöpolicy

Kils kommun har de senaste 25 åren arbetat aktivt med att satsa på hållbara, lokala och kretsloppsanpassade system. Miljö- och energipolicyn är en grund för fortsatta satsningar och en viktig del i att göra kommunen attraktiv att leva och bo i.

Genom satsningar inom miljö och energi vill vi bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som främjar resurshushållning samt en ekonomisk och god social utveckling i kommunen, nationellt och internationellt.

Kils kommuns miljöpolicy

Hela koncernen ska bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt, ur
ekologisk, ekonomisk och social synvinkel, på både lokal och global nivå. Detta
för att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam
och god miljö. Förtroendevalda och anställda ska fortlöpande skaffa sig
nödvändig kunskap för att bedriva verksamheten på detta sätt.

Vi ska

 • planera för ett hållbart samhälle
 • använda naturresurser och energitillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt
 • arbeta förebyggande mot skadliga effekter för människan och miljön
 • vara ett gott föredöme och motivera andra till ett hållbart agerande
 • samarbeta och kommunicera med andra aktörer i miljö- och energifrågor
 • ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågor om intressekonflikt
  uppstår
 • i så stor grad som möjligt restaurera miljön om skador och försämringar
  uppstått på grund av oaktsamhet eller olyckor
 • arbeta målinriktat och systematiskt för ständiga förbättringar.

Miljöpolicyn ska ligga till grund både för det dagliga arbetet och för den
långsiktiga planeringen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024