Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bidrag, stöd och stipendier

För att få söka bidrag som förening krävs det att man följer vissa regler. Syftet med bidragsreglerna är att skapa bra förutsättningar för organisationer som bedriver en god verksamhet.

Grundkrav för att söka bidrag som förening

Bidrag utgår till ideella föreningar, inte sektioner, med sitt huvudsäte i Kils kommun. Undantag kan göras för länsföreningar som bildar lokal föreningsverksamhet i Kil. Bidrag kan sökas till den lokala föreningen om verksamheten genomförs i kommunen eller deltagarna är kommuninvånare.

Hur stort det totala bidraget till föreningslivet är årligen påverkas av den övergripande kommunala budgeten och beslutas årligen.

För att beviljas bidrag från kommunen ska sökande förening:

 • Aktivt synliggöra sin verksamhet i Kils kommuns kanaler mot invånarna (evenemangskalendern på kil.se).
 • Ärligen uppdatera föreningens kontaktuppgifter.
 • Skicka in ansökan senast angivet datum vid respektive bidrag.

Allmänna bestämmelser för att söka bidrag som förening

De kommunala föreningsbidragen avser att vara hjälp till självhjälp. Det förväntas därför att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga en skälig medlemsavgift.

Medlemsavgiften ska vara minst:

 • 100 kronor för medlemmar till och med 20 år
 • 200 kronor för medlemmar över 20 år
 • 300 kronor för familjemedlemsavgift.

För att erhålla föreningsbidrag ska föreningen:

 • Bedriva frivillig regelbunden verksamhet minst 8 månader per år inom Kils kommun och inte på annat sätt få bidrag av kommunala skattemedel.
 • Arbeta i linje med kommunens värdegrund, med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), mot diskriminering, för demokrati och arbeta med jämställdhet.
 • Arbeta enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Ha plus eller bankgiro.
 • Verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår bifogas ansökan. Förening, som får bidrag, ger bidragsgivaren rätt att kontrollera lämnade uppgifter.

Riksföreningar och länsföreningar erhåller inget kommunalt bidrag. Länsföreningar som bildar lokal verksamhet i Kil kan få bidrag till den lokala föreningen om verksamheten genomförs i kommunen eller deltagarna är kommuninvånare.

Bidrag du som förening kan söka

Nybildade lokala föreningar med minst 10 medlemmar kan söka startbidrag. Föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro och ska ha antagit sina stadgar. Ansökan sker löpande och en gång per förening.

Här ansöker du om startbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla föreningar har möjlighet att söka grundbidrag.

Grundbidraget är uppdelat i två nivåer. Föreningar med minst 15 medlemmar och föreningar med minst 30 medlemmar.

Sista ansökningsdag 30 april.

Här ansöker du om grundbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresbidrag söks av föreningar som hyr sin lokal. Bidraget avser årliga kostnader för hyra, vatten, el, uppvärmning, avlopp, försäkringar, sotning och sophämtning.

Anläggningsbidrag söks av föreningar som ansvarar för drift och underhåll av egen ägd anläggning. Bidraget avser årliga kostnader för räntor, amorteringar, vatten, el, uppvärmning, avlopp, försäkringar, sotning, sophämtning. Man kan inte söka både hyresbidrag och anläggningsbidrag. Bidraget betalas ut med max 75 % av godkända faktiska årliga nettokostnader med ett maxtak per förening och år.

Kommunala skolsalar, gymnastiksalar och vissa mötesrum ställs gratis till förfogande för föreningsverksamhet avseendet bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och handikappföreningar.

Hyresbidrag kan inte sökas för hyror av kommunala skolsalar, gymnastiksalar och vissa mötesrum.

Ansökningarna avser föregående verksamhetsår.

Sista ansökningsdag 30 april.

Här ansöker du om hyres- eller anläggningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar kan söka bidrag för att renovera en anläggning eller investera i inventarier. Bidraget ska avse stöd för ny-, till-, eller ombyggnad av lokal eller anläggning, kostnader för maskinell utrustning eller andra inventarier.

Bidraget betalas ut med ett maxtak per förening och år. I ansökan ska föreningen bifoga en redovisning av verksamhetens behov, nyttjande av anläggningen, samt i förekommande fall ritningar, arbetsbeskrivning, investerings- och driftkalkyl. Hur det påverkar föreningen över tid. Föreningen ska även undersöka och utnyttja möjligheterna till alternativa bidrag och fondmedel.

Villkor:

 • Investeringsbidrag får sökas av både föreningar som äger och som hyr sin anläggning/lokal.
 • Vid ny-, till- eller ombyggnad av en hyrd anläggning/lokal ska ett hyreskontrakt eller ett nyttjanderättsavtal med hyresvärden, på minst 5 år, vara tecknat. Detta bifogas till ansökan.

Ett beviljat bidrag betalas ut först efter det att föreningen kan påvisa att en beställning till investeringen har gjorts. Redovisning kan ske genom att kommunen får ta del av kopia på beställningsbekräftelse, faktura eller offert på arbetet.

Ansökan behandlas kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Bidraget beviljas endast en gång per förening per år.

Här ansöker du om investeringsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar som vill utveckla sin verksamhet och rikta in verksamheten mot en ny målgrupp, kan söka bidrag hos Kils kommun. Bidraget betalas ut med ett maxtak per förening och år.

Bidraget ska användas till att bredda och utveckla den redan befintliga verksamheten, men även utveckla den redan befintliga verksamheten för att på så vis nå en ny målgrupp.

Verksamheten ska pågå i minst en månad.

I ansökningar om verksamhetsbidrag prioriteras projekt som:

 • Breddar och utvecklar barn- och ungdomsverksamhet
 • Främjar folkhälsan genom kultur
 • Främjar folkhälsa genom idrott- och fritidsaktiviteter
 • Främjar jämställdhet
 • Främjar jämlikhet och inkludering
 • Främjar integration

Bidraget avser kommande verksamhet. Ansökan behandlas kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. Bidraget går att söka 4 ggr per år per förening och beviljas endast en gång per ansökningsperiod.

Aktiviteten publiceras i kommunens evenemangskalender och utvärderas efter genomförd verksamhet tillsammans med kultur och fritid.

Här ansöker du om verksamhetsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är avsett för samtliga föreningar.

Kommunalt aktivitetsbidrag beviljas med 35 kronor per sammankomst för deltagare i åldern 7–25 år. Idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd från Riksidrottsförbundet skickar ansökan om det statliga aktivitetsstödet direkt till riksorganisationen.

Vid redovisning till det kommunala aktivitetsbidraget kan föreningen bifoga den statliga redovisningen till kommunen. Redovisningen ska då vara underskriven av föreningens LOK-stödsansvarige eller av behörig firmatecknare.

De föreningar som inte erhåller statligt LOK-stöd redovisar aktiviteter direkt i bidragsansökan. För dessa sammankomster gäller samma bestämmelser som för statligt lokalt aktivitetsbidrag:

 • Sammankomsten ska vara planerad och beslutad av styrelse, medlemsmöte eller liknande. Varje sammankomst ska pågå i minst 45 minuter.
 • Minst fem deltagare ska vara närvarande vid varje sammankomst.
 • En och samma deltagare får endast räknas i en sammankomst per dag i samma organisation.
 • Varje aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och dag.
 • Närvarobok ska föras och vara tillgänglig för kontroll i minst fyra år.

Kommunalt aktivitetsbidrag till handikappföreningar kan beviljas utan åldersbegränsning.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 januari–30 juni är 25 augusti varje år.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 juli–31 december är 25 februari varje år.

Arrangemangsbidrag innebär att föreningar kan få bidrag till offentliga arrangemang som berikar kommunens kultur- eller fritidsliv ur ett folkhälsoperspektiv.

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten att delta i och äga rum i Kils kommun. I ansökan tas hänsyn till att det kommunala medborgarperspektivet främjas.

Innehållet i ansökan skall innehålla en kort beskrivning av arrangemanget, en ekonomisk kalkyl, föreningens och externa parters insatser.

Redovisning skall ske senast 2 månader efter genomförandet och genomförs inte arrangemanget enligt ansökan är föreningen återbetalningsskyldig. Ansökan för mindre arrangemang upp till 15 000 kronor behandlas kvartalsvis med deadline 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Bidraget går att söka 4 gånger per år per förening.

Större arrangemang över 15 000 kronor behandlas separat och kräver särskilt beslut av kommunstyrelsen. Ansökan skall vara kommunen tillhanda 6 månader till 1 år innan arrangemangets genomförande.

Här ansöker du om arrangemangsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är avsett för föreningar som bedriver förebyggande social verksamhet i Kils kommun eller med målgruppen innevånare i Kils kommun utifrån definitionen förebyggande socialt arbete som generella eller riktade insatser till individer eller grupper. Syftet är att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras.

Socialt förebyggande arbete riktas ofta mot särskilda målgrupper; barn och familjer, ungdomar eller vuxna Arbetet kan bedrivas på individ-, grupp- eller strukturellnivå.

Bidraget går att söka 1 gång per år för det gångna verksamhetsåret.

Bidraget beslutas utifrån en separat avsatt budget som är reglerad från år till år.

Här ansöker du om bidrag till förebyggande socialt arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnaderna ska uppgå till minst 500 kronor. Bidrag kan beviljas med max 75 procent av kursavgiften inklusive resa med billigaste färdsätt. En förening kan beviljas bidrag fler än en gång per år men det totala bidraget för föreningen får uppgå till en maxkostnad per år utifrån budget. Detta gäller även utbildning av ungdomsdomare.

För att säkerställa besked om beviljat/avslag bidrag ska ansökan vara kommunen tillhanda en månad innan utbildningen äger rum. Bidraget betalas ut efter att intyg från genomgången utbildning skickats in.

Ansökan behandlas löpande och utbetalning görs kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Här ansöker du om ledarutbildningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt bidrag kan beviljas till studieförbund som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft studiecirkelverksamhet i kommunen.

Beräkningsgrund för bidrag är utbetalda statliga bidrag för cirkelverksamhet.

Bidraget betalas ut i efterskott beräknat på verksamhet två år bakåt. Ansökningar som inkommer, gällande föregående verksamhetsår, handläggs för utbetalning nästkommande år.

Till ansökan ska bifogas:

 • Ekonomisk redovisning.
 • Verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
 • Intyg från studieförbundets verksamhetsredovisning (STUV).

Här ansöker du om studieförbundsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan är öppen mellan 1 januari–30 april.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
30 maj 2024