Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Renhållning av gångbanor

Här kan du läsa om vilka regler som gäller och skyldigheter som fastighetsägaren har för renhållning av gator i Kils kommun.

Förordning om att hålla trottoaren ren och säker

Skyldighet för fastighetsägaren

Fastighetsägaren inom områden med detaljplaner, där kommunen ansvarar för allmänna platser, måste hålla trottoaren ren och säker för fotgängare. Detta inkluderar att ta bort skräp, snö och is från trottoaren och det område intill fastigheten som behövs för fotgängare (kallat trottoarutrymmet). Om trottoaren har kantsten är detta gränsen för trottoarutrymmet. Annars räknas en 1,25 meter bred remsa bredvid fastigheten som trottoarutrymme. Bredden mäts från staket, murar, eller liknande. Skyldigheten gäller även om kommunen har tagit över väghållningen från staten.

Vad fastighetsägaren måste göra

Nedanstående regler gäller för fastighetsägaren angående vad som måste göras.

Växter och skräp

Fastighetsägaren måste ta bort ogräs och andra växter samt rengöra och ta bort skräp från trottoarutrymmet.

Snöröjning och halkbekämpning

Fastighetsägaren måste snabbt ta bort snö och is från trottoaren som hindrar fotgängare, samt sanda eller vidta andra åtgärder mot halka. Skyldigheten att hålla trottoaren ren från snö gäller inte när kommunen använder trottoaren för snöupplag. Fastighetsägaren måste också rengöra och ta bort sand från trottoaren. Det är tillåtet att samordna bortforslingen av sanden med kommunens vårstädning genom att sopa sanden från trottoaren ut på vägen.

Rännstensbrunnar

Fastighetsägaren måste hålla gallret till rännstensbrunnen fritt från snö och is om den finns inom trottoarutrymmet. Stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övriga åtgärder

Fastighetsägaren måste vidta andra åtgärder för att hålla trottoaren säker och trivsam för fotgängare, och för att förhindra sanitära problem.

Undantag

Tekniska nämnden kan efter skriftlig ansökan göra undantag från skyldigheten för fastighetsägaren om det finns särskilda skäl.

Böter och andra påföljder

Fastighetsägare som med flit eller oaktsamhet inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa regler kan straffas med böter enligt miljöbalken. Det finns också bestämmelser om förelägganden och tvångsåtgärder enligt miljöbalken.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
21 maj 2024