Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering, 32/03;

Här kan du ta del av lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering i Kils kommun.

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Kils kommun följande.

Inom de tättbebyggda områdena i Kils kommun gäller:

  1. I park eller plantering inom detaljplanelagt område får fordon inte parkeras annat än på särskild iordningställd parkeringsplats.
  2. På särskild anordnad vändplats eller annan plats som utmärkts med vägmärke för vändzon får fordon inte parkeras.
  3. På gata eller väg får frånkopplad släpvagn inte parkeras utanför särskilt anordnad parkeringsplats.
  4. Fordon som transporterar farligt gods som avses i den europeiske överenskommelse den 20 september 1957 om internationella transporter av farligt gods på väg (ADR) får inte parkeras på sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon inom tättbebyggt område.

Undantag

Utan hinder av gällande lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna
och parkera fordon får

  1. buss i linjetrafik stannas på hållplats för passagerares på- eller avstigning

  2. fordon tillhörigt postverket stannas vid tömning av brevlådor

Utan hinder av gällande lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera
fordon får

  1. fordon som nyttjas av läkare, veterinär eller distriktssköterska i samband med sjukbesök stannas och parkeras om omständigheterna kräver detta och särskild försiktighet därvid iakttas.

Föreskrifterna är beslutade den 20 februari 2003

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
2 maj 2024