Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Blomlådor på din gata

Under sommarhalvåret kan blomlådor på gatan vara ett bra sätt att få bilister att sänka hastigheten. Vi ger tillstånd att sätta ut blomlådor på de flesta bostadsgatorna i Kils kommun.

Blomlådor får ställas ut under perioden 31 maj till 30 september.

Gatuavdelningen bedömer om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer var dessa ska stå och bidrar med reflexer och ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade. Om blomlådorna inte planteras kan de tas in av kommunen.

Riktlinjer för blomlådor i Kils kommun

Du:

 • måste vara boende längs med den aktuella gatan.
 • måste inhämtar skriftligt godkännande av fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas.
 • ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor, jord och du bygger lådorna själv.
 • ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som lämnas av
  förvaltningen.
 • ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • ska se till att det är sopat kring blomlådorna om förvaltningen inte hunnit sopa på gatan när blomlådesäsongen börjar.
 • ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 31 maj – 30
  september.
 • ansvarar för att blomlådorna är placerade på den överenskomna platsen. Ny
  markering ombesörjs av förvaltningen.
 • ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
 • ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål.

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall.

 • Ansökan om blomlådor ska inlämnas årligen, senast 15 maj.
 • Godkänt tillstånd gäller bara ett år.
 • Blomlådesäsongen omfattar 31 maj - 30 september.
 • Blomlådor får ej ställas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik.
 • Gatan ska vara minst sex meter bred.
 • Fastigheterna ska ha direktutfart mot gatan.
 • Blomlådorna placeras där trafik från minst 20 fastigheter passerar, alternativt att
  det finns en allmän målpunkt på gatan.
 • Fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- eller utfart
  påverkas ska lämna skriftligt godkännande till placering. Kontaktperson för
  blomlådorna inhämtar detta godkännande.
 • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och ersättare ska underteckna ansökan.
  Ersättare för kontaktperson får inte vara från samma hushåll. Kontaktperson eller
  ersättare ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål.
  Tekniska förvaltningen handlägger enbart komplett ifyllda ansökningar.
 • Kontaktperson tillsammans med övriga intresserade bekostar material till
  blomlådorna och kostnader för blommor och jord samt ansvarar för byggnation.
  Tekniska förvaltningen tillhandahåller ritning och reflexer.
 • Blomlådorna ställs undan för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte
  placeras i vägkanten.
 • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan
  förvaltningens godkännande.
 • Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som tekniska förvaltningen märkt ut på gatan och får inte flyttas. Ny markering görs av förvaltningen
 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen. För att skapa en
  trafiksäker miljö kring blomlådorna och för att räddningstjänst och
  renhållningsfordon ska kunna passera tillåts inte parkering inom en sträcka av 10 meter före och efter blomlådorna.
 • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • Blomlådorna kan tas bort av tekniska förvaltningen utan förvarning om inte
  kriterierna efterföljs

Ansök senast 15 maj

Ansökan måste komma in till gatuavdelningen årligen senast 15 maj för att bedömning och utsättning ska kunna göras samma år. Handläggning av ansökningarna sker efterhand som de inlämnats till kommunen. Det godkända tillståndet gäller bara ett år.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
2 maj 2024