Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Det är viktigt att den underhålls och kontrolleras regelbundet för att fungera.

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess.

När behövs en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet, till exempel:

  • Bensinstationer, fordonstvättar.
  • Trafikbelastade ytor (till exempel garage, parkeringsplatser, spolplatser).
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (till exempel verkstäder och bilskrotar).
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer.

Skötsel av oljeavskiljare

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas. Den behöver också underhållas och kontrolleras regelbundet. Detta ansvarar verksamhetsutövaren för. Underhåll och kontroll som görs regelbundet omfattar till exempel. oljeskiktets tjocklek, slamvolym, kontroll av larm och provtagning av utgående vatten.

Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Vad oljeavskiljaren inte är till för!

Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om olje- eller kemikalieläckage från t.ex. förvaring. Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare.

Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att läckage inte kan ske till golvbrunn trots att den är kopplad till oljeavskiljare.

Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024