Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl och tobak, eller servering av folköl är skyldig att anmäla verksamheten. I Kils kommun ska anmälan om försäljning/servering av folköl göras till myndighetsstaben.

Vad är folköl?

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för att folkölsförsäljningen ska vara tillåten.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att din butik är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning av myndighetsstaben. Ytterligare en förutsättning för detaljhandel med folköl är att du stadigvarande tillhandahåller och säljer ett brett sortiment av matvaror i butiken.

Villkor för servering av folköl

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning av myndighetsstaben. Dessutom krävs att du serverar mat under den tid folköl serveras.

Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

18-årsgräns

Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.

Berusade personer

Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Langning

Folköl får inte lämnas utom det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska utöva egen tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Ett program för egenkontroll bör innefatta följande punkter:

  • kunskap/utbildning - hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl.
  • Försäljningsansvarig - vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift.
  • Information till kunderna - vilka skyltar finns för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur placeras dessa skyltar i butiken.
  • Kassarutiner - vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning
  • Åtgärder - vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
  • Dokumentation - hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevandet av egentillsynen.

Förslag på egenkontrollprogram av folkölsförsäljning kan du finna hos folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogrammet finns på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, kurmanji (nordkurdiska), spanska, sorani (sydkurdiska), svenska och turkiska.

Sanktioner

Enligt 11 kap 9 § alkohollagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller annars anses vara av allvarlig art. Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem ska dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Avgift och tillsyn

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter med uppgift att se till att lagen efterlevs. Dessa myndigheter har också rätt att få komma in i butikslokalen för att utföra tillsyn. Kils kommun upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Här kan du läsa mer om vilka taxor och avgifter som gäller.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024