Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Södra Säbytorp

Säbytorp 1:112, 1:113, 1:114 samt del av Säbytorp 1:112 och Säbytorp S:1

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Säbytorp.

Syftet med planläggningen är att ge byggrätt åt de tre fastigheterna som inom förslag till utvidgad och ändrad byggnadsplan för fritidsändamål för Säbytorp 1:2 m.fl. (beslutsdatum 1979-11-26) ligger inom parkmark samt bekräfta infarten fram till dessa fastigheter.

Planen innebär inga större förändringar av faktiska förhållanden. De förändringar som föreslås innebär att dessa fastighetsägare ska få samma rättigheter som övriga fastigheter inom byggnadsplanen. Dock föreslås en något utökad byggrätt än det som byggnadsplanen medger för övrig bebyggelse.

Området ligger inom Säbytorp i Kils kommun. Säbytorp är ett område med fritidshus och permanent boende på västra sidan sjön Nedre Fryken, ca sju kilometer norr om Kils tätort. Området avgränsas i öster mot Nedre Fryken och åt väster av befintlig bebyggelse. Fastigheterna som omfattas av detaljplanen är Kil Säbytorp 1:112, 1:113 och 1:114 samt del av Kil Säbytorp 1:122 och del av Kil Säbytorp S:1. Området omfattar ca 6500 kvm.

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Genomförande av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samråd

Syftet med samrådet är att informera om pågående planarbete och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådstiden finns planförslaget med tillhörande handlingar på: Kommunens hemsida samt på Kils bibliotek, Storgatan 41.

Samrådet pågår

Samrådet pågår 31 maj–10 juli 2024.

Samrådsmöte

Plats: Kommunhuset i Kil, lokal Nedre Fryken.
Datum: tisdagen den 11 juni klockan 18.00. Ingång från Gröna Torget.
Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Synpunkter om planförslaget ska ha inkommit senast 10 juli 2024.

Synpunkter skickas till:
kommun@kil.se eller
Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil.

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

Detaljplan Södra Säbytorp, M 2023-226.
Ditt fullständiga namn, din gatuadress eller fastighetsbeteckning.

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Samrådshandlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024