Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Södra Frykenhyllan

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Frykenhyllan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre utveckling av bostadsområdet Frykenhyllan i enlighet med översiktsplanen samt ge planstöd till fyra sedan tidigare bebyggda fastigheter. Vidare möjliggör detaljplanen en ny gatuanslutning till södra delen av området som även föreslås anläggas i syfte att underlätta brukande av intilliggande jordbruksfastighet.

Planområdet berör cirka 2 hektar privatägd mark. Nytillkommande bebyggelse föreslås inom Norra Välsätter 3:1 samt Södra Välsätter 3:1, de sedan tidigare uppförda husen är belägna inom fastigheterna Norra Välsätter 3:41 – 3:44

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Genomförande av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samråd

Syftet med samrådet är att informera om pågående planarbete och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådstiden finns planförslaget med tillhörande handlingar på: Kommunens hemsida samt på Kils bibliotek, Storgatan 41.

Samrådet pågår

Samrådet pågår 31 maj–10 juli 2024.

Samrådsmöte

Plats: Kommunhuset i Kil, lokal Nedre Fryken.
Datum: tisdagen den 11 juni klockan 17.00. Ingång från Gröna Torget.
Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Synpunkter om planförslaget ska ha inkommit senast 10 juli 2024.

Synpunkter skickas till:
kommun@kil.se eller
Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil.

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

Detaljplan Södra Frykenhyllan, M 2023-341.
Ditt fullständiga namn, din gatuadress eller fastighetsbeteckning.

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Samrådshandlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024