Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Kilslund, norra delen

Ett förslag till detaljplan för Norra Kilslund har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostadsområdet vid Kilslund genom planläggning för bostadsändamål (småhus, rad-, par-, kedje- och flerfamiljshus) i ett natur- och tätortsnära läge.

Planområdet är beläget drygt 2 kilometer nord-ost om Kils centrum. Området avgränsas av Apertinsvägen i väster, Frykstahöjden och väg 714 i norr, Bergslagsbanan i öster och området Mellersta Kilslund i söder.

Planområdet omfattar ca. 36 ha och berör främst den kommunalt ägda fastigheten Kilslund 1:2. Även de kommunala fastigheterna Halsmo 1:1 samt Halsmo 1:31 berörs av planförslaget.

Samrådet ägde rum mellan 24 april – 22 maj 2023. Inkomna synpunkter har resulterat i vissa förändringar av planförslaget.

Nedanstående två punkter blev fel i det utskick som gått ut till närboende, rätt uppgift är:

  • Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900
  • Planen bedöms ej ha stöd i gällande översiktsplan.

Planhandlingar

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
12 juni 2024