Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Halvardsön

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Nordsjö 1:56.

Syftet med planen är att möjliggöra för landsbygdsutveckling i strandnära läge genom uthyrningsstugor, servicebyggnad och tillhörande tekniska anläggningar, samt bryggor vid sjön Rinnen.

Planområdet är beläget vid Sjön Rinnen och omfattas huvudsakligen av skogsmark. Planområdet angörs via skogsbilväg som ansluter väg 686 från Högboda i söder. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med normalt förfarande enligt PBL 2010:900. Genomförande av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samråd

Syftet med samrådet är att informera om pågående planarbete och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådstiden finns planförslaget med tillhörande handlingar på: Kommunens hemsida under kil.se/planer samt på Kils bibliotek, Storgatan 41.

Samrådet pågår

20 mars–12 april 2024.

Samrådsmöte

Plats: Högboda Folkets hus.
Datum: tisdagen den 26 mars klockan 18:00.
Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Synpunkter om planförslaget ska ha inkommit senast 12 april 2024.

Synpunkter skickas till:
kommun@kil.se eller
Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil.

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

Detaljplan för Halvardsön, M 2023-62
Ditt fullständiga namn, din gatuadress eller fastighetsbeteckning.

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Samrådshandlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juni 2024