Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Upphävande av del av detaljplan för Stenåsen, norra delen

Det har inkommit en muntlig förfrågan till Kils kommun om att bebygga fastigheten Stenåsen 1:14 med ett bostadshus. I gällande detaljplan finns en byggrätt för aktuell fastighet.

Fastigheten är nära belägen Värmlandsbanan för vilken en utredning om framtida utveckling pågår. Det kan i flera scenarion bli aktuellt att utöka kapaciteten mellan Kil – Karlstad med dubbelspår vilket skulle påverka pågående markanvändning i området.

Kils kommun bedömer därav att det inte är lämpligt att pågående markanvändning fortgår varav ett upphävande föreslås. Upphävandet föreslås omfatta hela området för bostadsändamål vilket även innefattar Stenåsen 1:12 samt del av Stenåsen 1:1.

Upphävandet syftar till att ta bort byggrätterna i anslutning till järnvägen för att inte orsaka framtida konflikter med en eventuell utbyggnad av Värmlandsbanan.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024