Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Stenåsens industriområde

Den 7 december 2022 antog myndighetsnämnden ändring av detaljplan för del av Stenåsens industriområde.

Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-12-12. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-01-03 får beslutet om antagande laga kraft 2023-01-04.

Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av marken inom verksamhetsområdet så att ytterligare verksamheter kan etableras. Vidare syftar planläggningen till att möjliggöra en utökning av verksamhetsområdet in på allmän platsmark.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Plankarta och planbeskrivning utformas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024