Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Kils multisportarena

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Sannerud 2:94.

Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av en ny inomhusarena för idrott. Inom området planeras även för lokaler relaterade till verksamheten vid arenan som till exempel gym, sjukgymnastik- och naprapatmottagningar samt företagshälsovård, mindre sportshop, servering samt konferens- och kontorsutrymmen. Den huvudsakliga markanvändningen sätts därför till besöksanläggning (R) med preciseringen idrotts- och sportanläggning.

Då det ur planeringssynpunkt inte är önskvärt att låsa användningen enbart till idrotts- och sportändamål kommer användningen besöksanläggning att kombineras med användningarna kontor (K) och verksamheter (Z) vilket i stort motsvarar hur närliggande fastigheter utnyttjas. Marken inom planområdet är sedan tidigare planlagd för industriändamål men inte ianspråktagen för detta ändamål.

Planområdet ligger i centrala Kil cirka 500 meter nordväst om Kils resecentrum. Området avgränsas i söder av Industrigatan, i öster av väg 698 samt i norr och väster av intilliggande fastigheter.

Förslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024