Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Hovslagaren, norra delen

Ett förslag till detaljplan för Hovslagaren, norra delen, Hovslagaren 10 och 17 har upprättats.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Kils tätort, cirka 300 meter öster om järnvägsstationen i Kil. Området omfattas av fastigheterna Hovslagaren 10 och Hovslagaren 17 och avgränsas i norr av Storgatan, i väster av Parkgatan, i öster av Järnvägsgatan samt i söder av intilliggande fastigheter.

Syftet med planläggningen är möjliggöra en utökning av befintlig byggrätt så att bebyggelsen kan uppföras i upp till fem våningar. I övrigt kommer delar av befintlig prickmark (mark som ej får bebyggas) att tas bort så att planen blir mer flexibel.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024