Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ändring av detaljplan för Skommita-Tallåsen

Ett förslag till ändring av detaljplan har vunnit laga kraft.

Det som är justerat är:

  • Användning NATUR för gångvägar i västra delen av planområdet.
  • Största tillåtna byggnads-area för småhus (friliggande) 250 kvm.
  • Redaktionella ändringar för granskning.

Ovanstående ändringar är anpassningar till gällande detaljplan.

Planändringen syftar till att möjliggöra uppförande av samlingsplats med lekpark, pulkabacke och grillplats inom det som i gällande plan har bestämmelsen odlings- och betesmark.

Inom syftet med ändringen ryms även att anpassa planen efter hur tillämpningen av planen kommit att se ut, där det inom två områden bedöms som mer lämpligt med småhus i ett plan istället för två plan som planen idag möjliggör. Även två ändringar som syftar till att anpassa planen efter på platsen gällande förhållanden avses utföras genom att korrigera utsträckning av lokalgatan och ta bort ej längre nödvändigt villkor för lov inom bestämmelsen a1.

Området som ändringen avser omfattas av detaljplan för Skommita – Tallåsen (laga kraft 2015-07-10).

Planändringen upprättas genom standardförfarande.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024