Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel får inte användas hur som helst. I vissa fall krävs tillstånd eller att åtgärden anmäls till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

På vissa platser är all spridning av bekämpningsmedel förbjuden. Det är alltid verksamhetsutövaren som är ansvarig för att besprutningen utförs enligt gällande regler.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för både hälsa och miljö och därför är det viktigt att du tar reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning innan du besprutar.

Ansök om tillstånd

Du måste söka tillstånd hos myndighetsstaben för att få sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt.

Du som hanterar bekämpningsmedel ska enligt lag förhindra att människor eller miljön skadas av hantering och spridning. Du ska undvika att välja sådana medel som kan vara onödigt farliga för människors hälsa eller miljö. De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Vilka medel får du använda?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. De delas in i tre behörighetsklasser, med olika krav.

Klass 3: får användas av alla.

Klass 2: du ska vara minst 18 år och genomgå sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av Länsstyrelsen).

Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Den som sprider bekämpningsmedel klass 1 och 2 ska alltså ha genomgått en behörighetskurs som länsstyrelsen ordnar.

All påfyllning av kemikaliesprutan ska ske i fält eller på biobädd. Om påfyllningen sker i fält ska du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Vatten till sprutan får inte tas direkt från vattendrag om det finns risk för att tillblandad vätska kan gå baklänges ut i vattendraget.

Bekämpningsmedel ska väljas med omsorg och alltid vara godkända av kemikalieinspektionen. Välj medel med tanke på dess egenskaper samt:

 • bespruta behovsanpassat - ej förebyggande
 • använd så låg dos som möjligt
 • använd om möjligt avdriftsreducerande utrustning
 • spruta i lugnt och svalt väder
 • använda så låg körhastighet på sprutan som möjligt
 • spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening
 • var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund
 • rengör alltid sprutan i fält eller på en biobädd
 • vattna inte marken de närmaste dagarna efter utförd bekämpning
 • undvik sena höstspridningar och spruta när medlet gör som mest nytta
 • funktionstesta din spruta.

All yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal. Journalen måste sparas i minst tre år. Nytt från 2015 är att syftet med besprutningen ska anges. På Säkert Växtskydds webbplats finns exempel på sprutjournal samt handledning för hur den ska fyllas i. Se även mobilappen "Hjälpredan". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsavstånd - markanpassat och vindanpassat

Även skyddsavstånd ska finnas i sprutjournalen. Skyddsavståndet ska finnas vid all bekämpning och innebär ett väl tilltaget avstånd mellan det bekämpade objektet och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet.

Markanpassat vindavstånd ska vara samma från år till år och är ett minimum. De avstånd du måste ha är:

 • 6 meter till sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor som är markerade som sådana på den topografiska kartan, skala 1:50 000
 • En (1) meter till diken och dräneringsbrunnar
 • 12 meter till grävda eller borrade vattentäkter

Vindanpassat skyddsavstånd kan variera beroende av hur det blåser, vilken temperatur det är och vilket utrustning du har. En hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd finns på sidan Säkert Växtskydd. Hjälpredan finns som mobilapplikation. Läs mer om vindanpassat skyddsavstånd och appen Hjälpreda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du bör förvara bekämpningsmedel i ett låst, välventilerat och frostfritt utrymme och försäkra dig om att eventuellt läckage kan samlas in, det vill säga utrymmet ska vara väl invallat. Ett alternativ är att förvaringen sker i ett rum med tätt golv utan golvbrunn och med hög tröskel. Syftet att inget läckage kan ske till omgivningen ska uppfyllas oavsett lösning.

Myndighetsnämnden rekommenderar att du har en varningsskylt på dörren där kemikalier förvaras. Du ska också ha en förteckning över alla medel som du förvarar med tillhörande säkerhetsdatablad.

Tänk även på att vissa kemikalier inte ska förvaras på samma ställe som andra, då de kan reagera med varandra.

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det läckt ut ska även markägaren och miljö- och byggnadsförvaltningen meddelas. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separerat från annat avfall.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024