Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bygglovsprocessen

Man vid dator med bygglovsritningar.

Beroende på vad du vill bygga, vart du vill bygga det så gäller olika regler. I vissa fall räcker det med en anmälan, och i andra fall måste du ansöka om bygglov. Det spelar också roll om du är en privatperson eller företag. Här kan du läsa om hur hela bygglovsprocessen går till.

Bygglovsprocessen, steg för steg

Det här ska ingå i din bygglovsansökan:

 • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500.
 • Nybyggnadskarta vid nybyggnation med angivet koordinat- och höjdsystem.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar (samtliga fasader) med marklinjer i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Förslag till kontrollplan.

Kontrollplanen ska innehålla följande:

I den första kontrollen bedöms ifall bygglov krävs och om ansökan är komplett. Om din ansökan inte anses vara fullständig behöver du komplettera den.

Du blir kontaktad om din ansökan behöver kompletteras.

När du skickat in din ansökan till myndighetsnämnden, startar vi en undersökning för att utreda förutsättningarna att ge dig bygglov, marklov eller rivningslov.

Vad granskar vi i ansökan?

 • Jord-, berg-, och vattenförhållandena på platsen och detaljplanen, när sådan finns.
 • Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och möjligheten till en god helhetsverkan.
 • Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser samt att vattenförsörjning och avlopp är ordnat.
 • Möjligheterna att hantera avfall samt att människors hälsa och säkerhet inte riskeras,
 • Trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.
 • Möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området och byggnaden.

Grannars möjlighet att framföra synpunkter

I följande fall ska vi ge grannar möjlighet att framföra synpunkter:

 • Om ansökan inte följer detaljplanen.
 • Om du bygger utanför planlagt område.
 • Om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

När vi gått igenom ansökan och inte funnit att det bryter mot lagstiftningen, är det dags att besluta om lov.

I många ärenden är det byggnadsinspektören som beslutar om lov. I vissa ärenden är det dock bara myndighetsnämnden som har rätt att fatta beslut. Det gäller exempelvis nybyggnation utanför planlagt område, förhandsbesked utanför planlagt område eller om grannar har synpunkter.

Om du får bygglov beviljat, får du beslutet skickat till dig. Även dina närmaste grannar får beslutet. Om någon av de grannarna har haft synpunkter, har de nu möjlighet att överklaga beslutet.

Observera! En beviljad ansökan betyder inte att du får börja bygga. Du måste få ett startbesked för att få börja bygga. Se mer information om tekniskt samråd och startbesked i nästa steg.

Om du inte får din ansökan beviljad

Om du får avslag på din ansökan, får du en underrättelse om detta.
Du har därefter tre veckor på dig att överklaga beslutet. I underrättelsen finns information om hur du överklagar.

När beslutet vinner laga kraft

När ett beslut om lov eller förhandsbesked vinner laga kraft, betyder det att beslutet inte längre kan överklagas.

Det finns två faktorer att ta hänsyn till, för att bestämma tiden för när ett beslut vinner laga kraft:

 • När fyra veckor har gått från det att beslutet om lov eller förhandsbesked har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Via den här kanalen har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.
 • Om grannar har haft synpunkter innan beslutet gavs och de synpunkterna inte blev tillgodosedda i lovet eller förhandsbeskedet, har de möjlighet att överklaga. När tre veckor har gått, från det att de grannarna har fått ta del av beslutet, kan beslutet vinna laga kraft förutsatt att ingen har överklagat beslutet.

Tiden för laga kraft inträffar när tiden för båda ovanstående punkter har passerats.

När du har fått bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Syftet med ett tekniskt samråd är att pröva förutsättningen för ett startbesked. Avsikten är att alla inblandade ska få en överblick över vad som kommer att ske och i vilken ordning det kommer att ske och vem som gör vad i processen.

Handlingar inför mötet

Inför mötet skickar du som byggherre in ett förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Ibland ska du också skicka in de tekniska handlingar som krävs för prövning av startbesked. Vi skriver ett protokoll från mötet.

Vad omfattar ett tekniskt samråd?

 • Arbetets planering och organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar.
 • Inventering av farligt avfall (vid rivningsåtgärd).
 • Behov av att vi gör ett arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behov av färdigställandeskydd
 • Behov av utstakning.
 • Behov av ytterligare handlingar.
 • Uppföljning av krav som prövas i bygglovet, till exempel tillgänglighet.

Startbesked krävs för att få börja bygga

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Om du börjar bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut. Den kan uppgå till betydande belopp.

När får du startbesked?

Vi utfärdar ett startbesked efter eller i samband med att ett lov beviljas och när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats. Om ett tekniskt samråd inte behövs kan vi utfärda startbeskedet i beslutet om bygglov.

Vad innehåller ett startbesked?

 • Fastställande av den kontrollplan som ska gälla.
 • Vilka villkor som ska gälla för att få påbörja åtgärderna.
 • Vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked ska kunna ges.
 • Det framgår om utstakning behövs.
 • Upplysningar om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om tillstånd om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Under byggnationen ska myndighetsnämnden göra arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrollerar vi bland annat att kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Om vi vid besöket upptäcker allvarliga avvikelser från föreskrifterna eller bygglovet kan byggnadsinspektören stoppa bygget eller så kallar vi till samråd och diskuterar nödvändiga åtgärder. Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras.

Byggnadsinspektören kontrollerar följande:

 • att kontrollplanen och bygglovet följs
 • att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
 • att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

När du uppvisat att alla krav har uppfyllts får du ett slutbesked, och bygget räknas som färdigt. Du får inte börja använda det du byggt förrän du fått slutbeskedet.

Anmälan om färdigställande

Om det gäller ett enkelt ärende, använder du vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om ditt ärende skulle kräva ett slutsamråd, informerar byggnadsinspektören det.

Slutsamråd och slutbesked

För att få ett slutbesked krävs ett slutsamråd, om det föregåtts av tekniskt samråd. Om allt har gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på utfärdar vi ett slutbesked.

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024