Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Attefallshus och friggebod

Ett fint attefallshus.

Du får göra vissa om- och tillbyggnader utan att söka bygglov, enligt de så kallade Attefallsreglerna. Innan du börjar bygga måste du däremot ha gjort en anmälan till kommunen och fått ett startbesked.

Attefallsreglerna

Attefallsreglerna gäller endast om du har ett en- eller tvåbostadshus. Byggnation enligt Attefallsreglerna får göras på prickmark. Bygglovsbefrielsen för friggebodar finns kvar. Det innebär att du får bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större byggnad på 30 kvadratmeter.

Följande åtgärder omfattas av Attefallsreglerna och kräver anmälan, men inte bygglov:

  • Bygga ett så kallat attefallshus på max 30 kvadratmeter.
    Byggnaden får användas för permanent boende och ha maximalt 4 meters nockhöjd. Ytan kan fördelas på flera byggnader och får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om din fastighet gränsar till allmän mark såsom gata eller park kan du inte bygga närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter.
    Den bygglovsbefriade tillbyggnaden är anmälningspliktig och får bara göras en gång. Det är med andra ord inte möjligt att göra en tillbyggnad och därefter göra ytterligare en tillbyggnad utan bygglov. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Göra en påbyggnad med max två takkupor.
    Detta gäller inte om du redan har två takkupor. Om du har en takkupa sedan tidigare får du bygga en till utan bygglov men är anmälningspliktig. Byggnationen får inte innebära ett ingrepp i den bärande konstruktionen.
  • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.

Strandskydd

Bor du innan strandskyddat område så tänk på att du fortfarande måste ansöka om strandskyddsdispens för nya byggnader i området. Här kan du läsa mer om vad som gäller för strandskydd.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
8 maj 2024