Gå till innehåll
Driftinformation 5
Kontakta oss

Kommunfullmäktige den 18 juni

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll Länk till annan webbplats. preliminärt från och med den 27 juni.

Avsiktsförklaring om VA-samverkan i Karlstadsregionen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaring om samverkan inom vatten- och avloppsverksamhet (VA) i Karlstadsregionen (kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil). Under förutsättning att avsiktsförklaringen godkänns av alla kommuner i Karlstadsregionen ger kommunfullmäktige kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Fördjupad översiktsplan för Kils tätort

Kommunfullmäktige beslutar att anta fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Planen redovisar grunddragen för hur tätorten ska utvecklas och ger vägledning om hur mark och vattenområden ska användas.

Strategisk plan och budget, oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till Strategisk plan 2023-2026 med budget 2025 och budgetplan 2026-2028, ändring av strategiskt mål, skattesats 2025, investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028, ramar för verksamhetsblock 2025 och plan för 2026-2028 samt bostadssociala insatser.

Ärendet handlar om styrande förutsättningar för verksamhetens utveckling, resultat och ekonomiska ställning.

I korthet går det ut på att verksamheternas driftbudget ska vara 894,1 miljoner kronor. Investeringar med egna medel ska vara 70 miljoner kronor. Skattesatsen ska vara oförändrad.

 1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2025 är oförändrad, det vill säga 22,35 öre per skattekrona.
 2. Kommunfullmäktige ändrar det strategiska målet
  ”Kils kommuns genomsnittliga ekonomiska överskott ska, under perioden 2023-2026 vara minst 2,5 procent av skattenettot” till ”Kils kommuns genomsnittliga ekonomiska överskott ska, under perioden 2023-2026 vara minst 2 procent av skattenettot”.
 3. Kommunfullmäktige ändrar det strategiska målet ”Tillskapa solcellsproducerad el, som motsvarar 6 megawatt, till 2026” till ”Tillskapa förnyelsebar energi som motsvarar 6 GWh elproduktion per år”.
 4. Kommunfullmäktige godkänner strategisk plan 2023-2026 med budget 2025 och budgetplan 2026-2028, enligt bilaga, med;
  a) resultaträkning för 2025 samt plan 2026-2028
  b) balansräkning för 2025
  c) driftbudget för 2025 samt plan 2026-2028
  d) investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028 (bilaga)
 5. Kommunfullmäktige godkänner prioriteringar enligt bilaga.
 6. Kommunfullmäktige beslutar att utdelning från Samhällsnytta i Kil AB ska ske 2025 med minst 2 miljoner kronor avseende bostadssociala insatser som ska användas till:
  a) Friskvårdssatsning (ECG Arena)
  b) Arbetet kring bostadssociala kontrakt, hyresgarantier samt till att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet
 7. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetblocken.
 8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att besluta om ändringar i investeringsbudget för 2025 som kan bli aktuella på grund av minskat finansiellt utrymme för investeringarna.
 9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd till samtliga investeringar 2025.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om tratt till PET-flaskor för att hälla av matolja/fett istället för att hälla i avloppet har kommit in.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare utredning.

Sidinformation

Sidan publicerad:
2 juli 2024