Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde. 

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll Länk till annan webbplats., preliminärt från och med den 11 juni.

Förslag till kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring om VA-samverkan i Karlstadsregionen

En avsiktsförklaring om samverkan inom vatten- och avloppsverksamhet (VA) i Karlstadsregionen (kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil). Syftet är att beskriva kommunernas intentioner och fortsatt arbetet för en samverkan inom VA.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar följande:

Avsiktsförklaring för samverkan avseende VA i Karlstadsregionen godkänns, enligt bilaga. Under förutsättning att avsiktsförklaringen godkänns av alla kommuner i Karlstadsregionen ges kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kils tätort - antagande

En fördjupad översiktsplan för Kils tätort har tagits fram. Planen innehåller en utvecklingsinriktning som redovisar grunddragen för hur tätorten ska utvecklas, och en markanvändningskarta som ger vägledning om hur mark och vattenområden ska användas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Fördjupad översiktsplan för Kils tätort enligt Plan och bygglagen (PBL) 2010:900.

Strategisk plan 2023-2026 med budget 2025

Strategisk plan 2023-2026 med budget 2025 och budgetplan 2026-2028, ändring av strategiskt mål, skattesats 2025, investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028, ramar för verksamhetsblock 2025 och plan för 2026-2028 samt bostadssociala insatser

I korthet går förslaget till kommunfullmäktige ut på att verksamheternas driftbudget ska vara 894,1 miljoner kronor, att investeringar med egna medel ska vara 70 miljoner kronor samt att skattesatsen ska vara oförändrad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2025 är oförändrad, det vill säga 22,35 öre per skattekrona.
 2. Kommunfullmäktige ändrar det strategiska målet
  ”Kils kommuns genomsnittliga ekonomiska överskott ska, under perioden 2023-2026 vara minst 2,5 procent av skattenettot” till ”Kils kommuns genomsnittliga ekonomiska överskott ska, under perioden 2023-2026 vara minst 2 procent av skattenettot”.
 3. Kommunfullmäktige ändrar det strategiska målet ”Tillskapa solcellsproducerad el, som motsvarar 6 megawatt, till 2026” till ”Tillskapa förnyelsebar energi som motsvarar 6 GWh elproduktion per år”.
 4. Kommunfullmäktige godkänner strategisk plan 2023-2026 med budget 2025 och budgetplan 2026-2028, enligt bilaga A, med;
  • a) resultaträkning för 2025 samt plan 2026-2028
  • b) balansräkning för 2025
  • c) driftbudget för 2025 samt plan 2026-2028
  • d) investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028 (bilaga)
 5. Kommunfullmäktige godkänner prioriteringar enligt bilaga B.
 6. Kommunfullmäktige beslutar att utdelning från Samhällsnytta i Kil AB ska ske 2025 med minst 2 miljoner kronor avseende bostadssociala insatser som ska användas till:
  • a) Friskvårdssatsning (ECG Arena)
  • b) Arbetet kring bostadssociala kontrakt, hyresgarantier samt till att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet
 7. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetblocken.
 8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att besluta om ändringar i investeringsbudget för 2025 som kan bli aktuella på grund av minskat finansiellt utrymme för investeringarna.
 9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd till samtliga investeringar 2025.

Sidinformation

Sidan publicerad:
7 juni 2024