Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunstyrelsen den 7 maj 2024

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde. 

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll Länk till annan webbplats., preliminärt från och med den 16 maj.

Kommunstyrelsens beslut

Igångsättningstillstånd asfaltering gator och vägar 2024

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar under 2024.

Under perioden maj till och med september asfalterar vi följande gator för en kostnad av 3,6 miljoner kronor:

  • Skogsvägen etapp1, toppbeläggning efter VA arbeten 2023
  • Idrottsgatan
  • Västra torggatan
  • Ravinvägen
  • Ostingevägen
  • Dallidsvägen

Klicka här för att läsa mer om några av övriga investeringar som sker inom sektor samhälle och service.

Försäljning av tomter på Viksta by

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fyra tomter på Viksta by för totalt 1,4 miljoner kronor.

Fastigheterna Vikstad 3:107 till och med 3:110 ska säljas till företag för att bygga och sälja hus. Förvaltningen får uppdrag att genomföra försäljningen.

Förslag till fullmäktige

Inkomna medborgarförslag

Pensionärer på skolorna

Medborgarförslag om att skolorna i Kil ska kunna ta emot pensionärer för att bidra till skapandet av trygghet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur förslaget ska kunna realiseras.

Busslinjer alternativt cykel- och gångväg längst med Apertin/Illberg

Medborgarförslag att införa en busslinje alternativt anlägga en gång- och cykelväg på väg 714 mellan Kil och Forshaga.

Förvaltningens uppfattning: Väg 714 är en statlig väg vilket betyder att det är Trafikverket som är väghållare och ansvarar för vägen. Kils kommun tillsammans med Forshaga kommun för dialog med Trafikverket då båda kommunerna ser att väg 714 är en lämplig sträcka för att införa en busslinje samt anlägga en gång- och cykelväg på, dels för arbetspendling dels för cykelturister och boende utmed vägen. Infrastruktursatsningar på nationell nivå utförs via prioriteringar och väg 714 är inte prioriterad från Trafikverkets sida.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslag eftersom Kils kommun inte är väghållare.

Utöka möjligheterna för unga att jobba sommartid eller extra inom vård och omsorg eller inom andra verksamheter

Förvaltningens uppfattning är att det är ett bra initiativ för att locka ungdomar att söka sig till yrken inom välfärdssektorn. Det finns ett stort rekryteringsbehov de närmaste 10-15 åren, när många går i pension samtidigt som demografin pekar på att behoven av service till kommuninvånare ökar. Praktik under utbildning prioriteras därför alltid av verksamheterna och det finns normalt för ändamålet särskilt utbildade handledare.

Möjligheten till lämpliga arbetsuppgifter för äldre barn är ytterst begränsad med de restriktioner som gäller enligt lag. Arbetsuppgifterna behöver i de flesta fall vara sådana som verksamheten normalt inte utför. Förvaltningen har ingen möjlighet att tillgodose kravet på handledning i den omfattning som skulle krävas. Förvaltningens uppfattning är att det saknas ekonomiska resurser för att tillskapa enklare arbetsuppgifter som skulle kunna passa barn och ungdomar.

Kils kommun erbjuder idag ungdomar som under året fyller 17 år feriepraktik inom kommunens verksamheter. Praktiken är 3 veckor och är alltid handledd av någon i den verksamhet där praktiken genomförs.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, dels på grund av att det saknas lämpliga handledare, dels för att det inte finns ekonomiskt utrymme att skapa sådana arbetsuppgifter utöver det som är det ordinarie uppdraget.

Sidinformation

Sidan publicerad:
8 maj 2024